Wo De Nordseewellen Lyrics
1. Wo de Nordseewellen trekken an de Strand

wo de geele Ginster bleuht im D�nensand

wo de M�wen schrieen grell im Stormgebrus

do is mine Heimat
do bin ick to Hus.
Wo de M�wen schrieen grell im Stormgebrus

do is mine Heimat
do bin ick to Hus.

2. Storm un Wogenruschen warn min Wiegentied

un de hohen D�nen sahn min Kinderlied

weckten up min Sehnen un min heit Begehr

in de Welt to fiegen
ower Land un Meer.
( From: http://www.elyrics.net/read/t/traditional-lyrics/wo-de-nordseewellen-lyrics.html )

3. Wohl hat mir dat Leewen min Verlang'n gestillt

hat mir all dat gewen
wat min Herz erf�llt;
all dat is verschwunden
wat mi dr�ckt un treevt

hab dat Gl�ck gefunden
doch de Sehnsucht bleevt.

4. Sehnsucht nach min ferne
sch�ne Heimatland

wo de Nordseewellen trekken an de Strand

wo de M�wen schrieen grell im Stormgebrus

do is mine Heimat
do bin ick to Hus.Related Songs:


Who is famous for Gangnam Style?

Get a Brand New iPhone 5.

Hurry, offer ends on 27 Mar 2019