Sumiregusa Lyrics

Mono no awarē
Murasaki iro no hana
Haru no hana
To fuyu mo koyuki
Harahara

Shizēn no bi kana
Ah! Midori no ha to
[ From: http://www.elyrics.net/read/e/enya-lyrics/sumiregusa-lyrics.html ]
Aki no iro

Kaze no koe
Tori no saezuri
Kanashii umi
Yorokobino umi
Yama
Koishi
Ayamegusa

these lyrics are submitted by rosariumRelated Songs:


Who is famous for Gangnam Style?

Get a Brand New iPhone 5.

Hurry, offer ends on 24 May 2019